Artikel Opschalingsniveaus

Veiligheidsregio Groningen kent vier niveaus waarop coördinatie en sturing van crisisbeheersing plaatsvindt. Deze niveaus zijn landelijk vastgesteld. Bij ieder niveau hoort een opschalingsfase volgens de gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). Afgezien van de hulpverlening vanuit de dagelijkse routine zijn dit de volgende niveaus:

Bestrijden van een incident ter plaatse; GRIP 1
Beheersen van een incident op afstand; GRIP 2
Besturen van de crisisorganisatie op lokaal niveau; GRIP 3
Besturen van de crisisorganisatie op regionaal niveau; GRIP 4
Daarnaast kennen we nog bovenregionale opschalingsniveau GRIP 5.

Opschalingscriteria

Hieronder een overzicht van de verschillende GRIP-niveaus.

Schaal  Criteria Team(s) Leiding
GRIP 1 Bronbestrijding
 • Ernstig in omvang
 • Niet routinematig
 • Beperkt hulpverleningsgebied
 • Multidisciplinair
 • Maatregelen binnen ongevalsgebied
Commando
Plaats Incident
Leider Copi
GRIP 2 Ondersteuning CoPI noodzakelijk
 • Gecompliceerd van aard
 • Ernstig in omvang
 • Multidisciplinair
 • Vereist tactische coördinatie
 • Maatregelen binnen en buiten ongevalsgebied
Commando
Plaats Incident
+ Operationeel Team
Operationeel Leider
GRIP 3 Bedreiging van het welzijn van (grote groepen) van de bevolking
 • Langdurige bestrijding
 • Ernstige gevolgen voor de bevolking (bijvoorbeeld door uitval vitale infrastructuur)
 • Forse materiële schade
 • Mogelijk veel doden en gewonden
Commando
Plaats Incident
+ Operationeel Team
+ Gemeentelijk Beleidsteam
Burgemeester
GRIP 4 Gemeentegrensoverschrijdend, eventueel schaarste
 • Volledige opschaling op bovengemeentelijk niveau
  Langdurige bestrijding
  Ernstige gevolgen voor de bevolking
  Forse materiële schade
  Mogelijk veel doden en gewonden
  Coördinatie tussen gemeenten
Commando
Plaats Incident
+ Operationeel Team
+ Regionaal Beleidsteam
Voorzitter Veiligheidsregio
GRIP 5 Behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere regio's of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waartoe de betrokken voorzitters VR in gezamenlijkheid besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk is. Interregionaal Operationeel Team en Beleidsteam (IROT en IRBT) Voorzitters betrokken veiligheidsregio's (in onderling overleg)