Artikel WOB-verzoeken

Verzoek indienen op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur


Veiligheidsregio Groningen wil een transparante organisatie zijn.Tegelijkertijd zijn we een grote organisatie met meer dan duizend (deels vrijwillige) medewerkers. Dat brengt mee dat de procedure tot het verzoeken van informatie 'met de WOB in de hand' zorgvuldig dient te zijn. Dat begint met een correcte aanvraag.

Om die reden stellen wij als Veiligheidsregio Groningen de elektronische weg om WOB-verzoeken te doen uitdrukkelijk NIET open. Indien u een verzoek om informatie wilt doen met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur kan dit uitsluitend per brief worden gedaan in een voldoende gefrankeerde envelop.

WOB-verzoeken die per mail, per fax of in een onvoldoende gefrankeerde envelop worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen. Anonieme WOB-verzoeken (WOB-verzoeken onder pseudoniem daar onder begrepen) kunnen uit de aard der zaak ook niet in behandeling worden genomen.

Uw WOB-verzoek kunt u doen door uw brief te richten aan:

  • De directie van Veiligheidsregio Groningen
  • Team Bedrijfsjuristen
  • Postbus 66
  • 9700 AB Groningen

Vermeld als onderwerp 'WOB-verzoek inzake...' en vult u dit aan met het onderwerp waarover uw vragen gaan.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop, dat de informatie die u verkrijgt als reactie op het Wob-verzoek op onze website zal worden gepubliceerd en daarmee ook beschikbaar is voor derden.