Tekstgrootte
kleiner groter

Opschalingsniveaus

Veiligheidsregio Groningen kent vier niveaus waarop coördinatie en sturing van crisisbeheersing plaatsvindt. Deze niveaus zijn landelijk vastgesteld. Bij ieder niveau hoort een opschalingsfase volgens de gecoördineerde regionale incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). Afgezien van de hulpverlening vanuit de dagelijkse routine zijn dit de volgende niveaus:

 • Bestrijden van een incident ter plaatse; GRIP 1
 • Beheersen van een incident op afstand; GRIP 2
 • Besturen van de crisisorganisatie op lokaal niveau; GRIP 3
 • Besturen van de crisisorganisatie op regionaal niveau; GRIP 4

Daarnaast kennen we nog de bovenregionale opschalingsniveaus GRIP 5 en GRIP Rijk.

Opschalingscriteria

Hieronder een overzicht van de verschillende GRIP-niveaus. 

Schaal

Criteria

Team(s)

Leiding

GRIP 1

Bronbestrijding

 • Ernstig in omvang
 • Niet routinematig
 • Beperkt hulpverleningsgebied
 • Multidisciplinair
 • Maatregelen binnen ongevalsgebied

Commando Plaats Incident

Leider CoPI

 

GRIP 2

Ondersteuning CoPI noodzakelijk

 • Gecompliceerd van aard
 • Ernstig in omvang
 • Multidisciplinair
 • Vereist tactische coördinatie
 • Maatregelen binnen en buiten ongevalsgebied

Commando Plaats Incident + Operationeel Team

Operationeel Leider

 

 

GRIP 3

Bedreiging van het welzijn van (grote groepen) van de bevolking

 • Langdurige bestrijding
 • Ernstige gevolgen voor de bevolking (bijvoorbeeld door uitval vitale infrastructuur)
 • Forse materiële schade
 • Mogelijk veel doden en gewonden

Commando Plaats Incident + Operationeel Team + Gemeentelijk Beleidsteam

Burgemeester

 

 

Voorbeeld

GRIP 3 brand natriumfabriek Farmsum
GRIP 3: Grote brand natriumfabriek in Farmsum

In de nacht van zondag op maandag (07/11/2011), werd in verband met een grote brand in een natriumfabriek in Farmsum opgeschaald tot GRIP 3. De opschaling vond plaats vanwege de omvang van de brand, de kans op escalatie en de rookontwikkeling in het gebied. Om 05.40 uur was het incident onder controle. Tijdens dit incident zijn de volgende teams actief geweest: Commando Plaats Incident (CoPI), Operationeel Team (OT) en Gemeentelijk Beleidsteam (GBT).

GRIP 4

Gemeentegrensoverschrijdend, eventueel schaarste

 • Volledige opschaling op bovengemeentelijk niveau
 • Langdurige bestrijding
 • Ernstige gevolgen voor de bevolking
 • Forse materiële schade
 • Mogelijk veel doden en gewonden
 • Coördinatie tussen gemeenten

Commando Plaats Incident + Operationeel Team + Regionaal Beleidsteam

Voorzitter Veiligheidsregio

 

GRIP 5

Behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere regio’s of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waartoe de betrokken voorzitters VR in gezamenlijkheid besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk is.

Interregionaal Operationeel Team en Beleidsteam (IROT en IRBT)

Voorzitters betrokken veiligheidsregio’s (in onderling overleg)

GRIP RIJK

Behoefte aan sturing door het Rijk in situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn

Ministeriële commissie Crisisbeheersing (MCCb)

Ministeriële Commissie Crisisbeheersing

 

Deel deze pagina op