Artikel Beleidsontwikkeling en planvorming

Rampen en calamiteiten kunnen zich plotseling voordoen. Hulpverleners, bestuurders (bijvoorbeeld burgemeesters) en onze inwoners moeten daarop voorbereid zijn. Want op het moment dat een ramp zich voordoet, moeten zij direct reageren.

Veiligheidsregio Groningen (VRG) is een gemeenschappelijke regeling van alle gemeenten in de regio Groningen. De activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid in de regio. Van de organisatie VRG maken de Brandweer Groningen, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de gemeentelijke kolom (Gemeenten) deel uit. Samen met de partners maken wij plannen om de veiligheid in onze provincie te bewaken en te vergroten.

De Veiligheidsregio Groningen probeert zoveel mogelijk van de praktijk te leren en past haar beleid daar op aan. Afspraken over de samenwerking worden vastgelegd in beleidsplannen, zoals het beleidsplan veiligheidsregio, het regionaal risicoprofiel, het regionaal crisisplan, de GRIP-regeling en het multidisciplinair oefenbeleidsplan.

Over de uitvoering van de afspraken wordt periodiek gerapporteerd. Waar nodig worden de afspraken vervolgens bijgesteld. Grootschalige incidenten worden altijd geƫvalueerd. Verbeterpunten die daaruit naar voren komen, leiden tot aanpassing in de samenwerkingsafspraken en worden meegenomen in oefeningen.